Uiteindelijk krijgen we er allemaal mee te maken: de energietransitie. Om te zorgen voor een toekomstbestendige aarde is het nodig dat we fossiele brandstoffen (volledig) gaan vervangen voor duurzame alternatieven.

Klimaatakkoord, de katalysator van de energietransitie
Klimaatakkoord, de katalysator van de energietransitie

De energietransitie wordt gedreven door het klimaatakkoord en bevat volgens de rijksoverheid 5 thema’s: gebouwde omgeving & warmte, mobiliteit, elektriciteit, industrie en landbouw & landgebruik. Elk thema omschrijft de doelstellingen en hoe deze te bereiken.

Omdat de temperatuur op aarde oploopt, is er in 2015 door 195 landen overeengekomen om klimaatdoelstellingen op te stellen, die overeenkomen met wetenschappelijke kennis over klimaatverandering. Dit is het zogeheten Klimaatakkoord van Parijs. Hierin wordt gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen, die de opwarming veroorzaken, als volgt zal moeten afnemen:

  • in 2030 met 49%
  • in 2050 met 95 tot 100%

Men verwacht dat daarmee de opwarming van de aarde teruggedrongen kan worden (ten opzichte van de uitstoot in 2015). Dit wordt ook wel de energietransitie genoemd. Volgens het laatste IPCC-rapport gaat de opwarming van de aarde sneller dan verwacht en verloopt de energietransitie niet snel genoeg. Des te sneller we nu actie ondernemen, des te beter, voor zowel de natuur als de mensheid zelf.

Hoe wordt warmte opgewekt na 2050?

Gebouwde omgeving & warmte

Het thema ‘gebouwde omgeving & warmte’ richt zich op de manier waarop woningen en gebouwen warmte opwekken en vasthouden. Dit zal straks volledig duurzaam moeten gebeuren, zodat er in 2050 geen CO2 meer vrijkomt. 8 miljoen gebouwen (waarvan 7 miljoen woningen) moeten in 2050 dus allen verwarmd worden met duurzaam opgewekte warmte.

Een ander onderwerp is het verbeteren van het binnenmilieu. Door ventilatie worden de concentraties van vocht, rook en schadelijke stoffen als radon minder. Hierdoor kan de lucht sneller en effectiever verwarmd worden. Dit helpt de gezondheid en is energievriendelijker.

Hoe wordt warmte opgewekt na 2050?
11% van de gebruikte warmte is opgewekt met hernieuwbare energie (2020)
Welke uitstoot hebben verkeer en transport na 2050?
98% van de opgewekte energie binnen mobiliteit wordt aangedreven door olie
Welke uitstoot hebben verkeer en transport na 2050?

Mobiliteit

Al het transport en verkeer zal in 2050 op duurzaam opgewekte energie moeten draaien. Dit geldt voor verkeer en transport op de weg, over water en door de lucht. Bij transport komen veel schadelijke stoffen vrij. De uitstoot van deze stoffen moet worden verminderd door schonere alternatieven te gebruiken. De meest waarschijnlijke kandidaat hiervoor is de elektrische auto.

Hoe wordt straks elektriciteit opgewekt?

Elektriciteit

Een groot en belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord, maar ook van de energietransitie, is de overgang naar elektriciteit en het duurzaam opwekken hiervan. In 2050 mogen er geen fossiele (aardgas, aardolie, kolen) bronnen meer worden gebruikt in alle stadia van de productie van de elektriciteit.

Veel van de klimaatdoelstellingen beslaan daarom het plaatsten van windmolen- en zonneparken. Ook de industrie en landbouw zal hierbij volledig over moeten gaan op duurzame elektriciteit.

Hoe wordt straks elektriciteit opgewekt?
15% van alle opgewekte elektriciteit is op dit moment hernieuwbaar (2021)
Hoe zal de industrie energie op gaan wekken?

Industrie

Het doel van het klimaatakkoord is een klimaatneutrale industrie met zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en producten in 2050. Hierbij gaat het om het verlagen van de vraag naar warmte, elektriciteit en andere energiedragers als waterstof én om het overzetten van het geheel aan energieverbruik op duurzame elektriciteit.

Ook gaat het om het verduurzamen van de grondstoffenstromen. De speerpunten voor de industrie beslaan het meten en registreren van de emissie, het verwerken van afval naar hernieuwbare energie en het gebruik van biomassa als grondstof voor chemicaliën.

Hoe zal de industrie energie op gaan wekken?
De industriesector heeft met 57Mton de hoogste uitstoot
Wat zijn de gevolgen voor de landbouw?
Methaan en lachgas worden voornamelijk uitgestoten in de landbouw
Wat zijn de gevolgen voor de landbouw?

Landbouw & landgebruik

Het doel is een klimaatneutraal landbouw- en natuursysteem in 2050. Aan de ene kant moet er minder uitstoot van broeikasgassen komen en aan de andere kant moeten deze broeikasgassen geregistreerd worden.

Het gaat hierbij om gassen die vrijkomen uit bodems, bossen en chemicaliën die gebruikt worden in de landbouw. Tevens wordt onderzocht hoe beter voedsel te produceren, zodat de producten gezonder zijn voor de mens en minder belastend voor het milieu in het algemeen.

Wat is CO2 eigenlijk?
85% van de broeikasgassen in Nederland is uitstoot van CO2
Wat is CO2 eigenlijk?

Wat is CO2 (koolstofdioxide)? En waarom is het zo schadelijk?

De energietransitie draait om het terugdringen van CO2, ook wel koolstofdioxide. CO2 is een gas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer van onze aarde. Door de huidige scheve verhouding met andere stoffen, wordt er steeds iets meer warmte vastgehouden; het broeikas effect. Hierdoor warmt de atmosfeer van de aarde op, waardoor het klimaat extremer en onstuimiger wordt.

Lees meer over CO2 op onze speciale pagina.

Om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt, is het klimaatakkoord in 2015 gesloten om ‘terug te gaan’ naar een klimaatneutrale leef- en werkomgeving. Dit is de energietransitie.

Er wordt in een jaar tijd door de hele mensheid 57,4 Gigaton (miljard ton) aan CO2 uitgestoten. Ter illustratie, 1 ton CO2 verbruik je als je:

  • 319 liter diesel verbrandt
  • 7x naar Parijs vliegt
  • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
  • 16.000 km met de trein reist
  • 500 dagen ademhaalt

Bron: Carbon Killer

Het is nu de tijd om actie te ondernemen
Het is nu de tijd om actie te ondernemen

Hoe help je mee aan de energietransitie?

Door voor om | nieuwe energie te kiezen, kun je overstappen op 100% duurzame elektriciteit. Omdat onze energie wordt opgewekt via lokale zonne– en windenergie projecten, ben je ervan verzekerd dat je bij ons écht groene energie krijgt van lokaal geïnitieerde projecten. Daarnaast compenseren wij al het gas dat we leveren en kunnen de coöperaties je helpen om van het gas af te gaan.

Als collectief hebben we geen winstoogmerk. Dit merk je in het energietarief en aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten. Zo help je de energietransitie een stap in de goede richting.

Antwoorden om nog duurzamer te leven
Antwoorden om nog duurzamer te leven

Veelgestelde vragen

Wat doet Nederland aan duurzame energie?

De rijksoverheid heeft diverse programma’s om de broeikasgassen structureel terug te dringen en te streven naar een duurzamere samenleving. Zo heeft de overheid programma’s voor gebouwen en het opwekken van warmte, mobiliteit (zoals elektrisch rijden), elektriciteit, industrie en landbouw.

Het zijn enorm grote projecten met ambitieuze doelstellingen, waar eigenlijk iedereen aan mee zou moeten werken.

Hoeveel kost de energietransitie?

De geschatte kosten van de energietransitie zijn € 1.000 Miljard, wat een schijntje is voor een duurzame en toekomstbestendige aarde.

Wat is er in Glasgow (2021) overeengekomen?

In november 2021 is er een klimaattop gehouden in Glasgow. De meningen over de resultaten van deze top variëren van een ‘belangrijk signaal’ tot ‘faliekant mislukt.’ Lees hier meer over de klimaattop in Glasgow.